top of page

Hur kan en anställd få hjälp för sitt beroende på Narconon?

Vi har hjälpt ett antal anställda med varierande beroende under åren med goda resultat. Kontakta Marcus Andree eller Helen Svensson för information om hur vi kan lägga upp en behandling för din medarbetare.  Vi kan skräddarsy behandlingen efter behov. Varje individ har ju sin egna unika situation. Vi kan även ge föredrag om missbruk och ge anhörig behandling om någon av dina anställda behöver. För mer information kontakta oss! Ring:    0731-533156

Vi vill påminna om att arbetsgivare har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för rehabilitering av anställda – via Försäkringskassan och via AFA Försäkring.

Arbetsgivare kan sedan 1 april ansöka om arbetsplatsnära stöd hos Försäkringskassan. Det nya stödet är avsett att ersätta del av arbetsgivarens kostnader för rehabiliterings­insats från och med den 1 januari 2014. Det arbetsplatsnära stödet har ansökts av få företag, endast en fjärdedel av stödet för innevarande år har använts.

För år 2014 är 30 miljoner kronor avsatt för arbetsplatsnära stöd, varav knappt 8 miljo­ner betalats ut hittills, merparten till kommun och landsting. För 2015 och 2016 är 50 respektive 100 miljoner avsatt för arbetsplatsnära stöd. Stödet till arbetsgivaren lämnas i mån av tillgång på medel, varför arbetsgivaren rekommenderas att kontinuerligt ansöka om stödet.

Vad är arbetsplatsnära stöd – och hur söker arbetsgivare ersättning?

Med arbetsplatsnära stödinsats avses en insats antingen för att förebygga ett sjukfall eller för att utreda en arbetstagares arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade sjukdomar och skador samt initiera åtgärder för arbetstagarens återgång i arbete. Det arbetsplatsnära stödet är en utredande insats. Med arbetsplatsnära stödinsats avses inte medicinsk eller annan behandling. Stödet kan handla om till exempel hjälp att kartlägga behov av anpassning av den anställdes arbetsuppgifter och arbetstider, eller för konsultation kring arbetshjälpmedel. Stödet kan således användas till alla anställda både i förebyggande syfte eller i ett pågående sjukfall.

Hur söker man ersättning


Arbetsgivaren ansöker skriftligen om stödet hos Försäkringskassan. Försäkringskassan beslutar om utbetalning av stöd till arbetsgivaren. Det arbetsplatsnära stödet betalas direkt till arbetsgivaren för delar av dennes kostnader för köp av tjänster av en anordnare som har godkänts av Försäkringskassan; företagshälsovård eller annan anordnare med likvärdig kompetens. Bidraget lämnas för halva beloppet, dock max 7.000 kronor per insats. En anställd kan vara föremål för flera insatser.

► Vid frågor om arbetsplatsnära stöd kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner på 0771-17 90 00.

I tillägg till stödet från Försäkringskassan kan arbetsgivaren från AFA Försäkring få ekonomisk ersättning för upp till hälften av kostnader för rehabiliteringsinsatser när en anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Svenskt Näringsliv och LO har genom den gemensamma AGS-fonden avsatt medel för individuell rehabilitering av anställda. Arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning för hälften av kostnaderna för arbetslivsinriktad rehabilitering av en anställd som omfattas av Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS).

 

Vad är AGS rehabiliteringsstöd

Ersättningen gäller både arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser som görs i förebyggande syfte. Ersättning kan beviljas för exempelvis stresshanteringskurser, rygg och ledkurser, motivationskurser, livsstilsförändringskurser, psykologsamtal eller missbruksbehandling. Ersättning betalas inte för lönekostnader, tekniska hjälpmedel eller om maskiner eller arbetsplatser behöver byggas om.

Förutsättningarna för rätt till stöd från AGS-fonden är:

  1. Den anställde måste omfattas av avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS eller av efterskydd i försäkringen.

  2. Det finns ett styrkt rehabiliteringsbehov.

  3. Det finns en plan för återgång i arbete.

 

Vid en insats som görs i förebyggande syfte kan ersättning betalas under tid då Försäkringskassan betalar förebyggande sjukpenning. För missbruks- eller beroendebehandling och behandlingssamtal hos psykolog och legitimerad psykoterapeut kan ersättning beviljas utan att sjukpenning enligt 27 kap 6 § SFB beviljats av Försäkringskassan.

Hur söker man ersättning

Ansökan kan göras av arbetsgivaren, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Ansökan om ersättning görs hos AFA Försäkring som fattar beslut i varje enskilt ärende om ersättning kan lämnas. Arbetsgivaren måste bifoga en fullmakt från den anställde till ansökan om ersättning för individuell rehabilitering.

Ansökan skickas till:
AFA Försäkring
Rehabilitering
106 27 Stockholm

► Läs mer om rehabiliteringsstöd på AFA Försäkring

► Du kan även kontakta Svenskt Näringslivs Försäkringsinformation – för arbetsgivare (Finfa),  010-45 53 800.

► Ytterligare information finns även på Finfas webbplats www.finfa.se

Ekonomiskt stöd till arbetsgivare för rehabilitering av anställda

21 JANUARI 2015

Bidragsmiljoner för att minska sjukfrånvaron utnyttjas inte

Försäkringskassan 19 november 2015

Arbetsgivare kan sedan 2014 söka arbetsplatsnära stöd för att förebygga eller förkorta sjukfrånvaron bland sina anställda. Regeringen satsar 50 miljoner 2015 och 100 miljoner både 2016 och 2017. Men hittills i år har bara drygt hälften av pengarna använts.

– Sjukfrånvaron ökar i snabb takt. Arbetsgivare spelar en nyckelroll i att förebygga sjukskrivningar bland sina anställda och att hjälpa de som redan är sjukskrivna att komma tillbaka till arbetet. Därför är det synd att den här möjligheten inte utnyttjas fullt ut, säger Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Bidraget till arbetsplatsnära stödet är en utredande insats som kan användas både för att förebygga sjukskrivningar och för att underlätta för anställda att komma tillbaka i arbete.

– Det kan till exempel handla om anpassning av arbetsuppgifter och arbetstid eller om konsultation kring arbetshjälpmedel. Syftet är att medarbetare och chef ska göra en gemensam planering och komma överens lämpliga insatser för en hållbar återgång i arbete. En del har nog uppfattningen att det kan vara krångligt att söka, men det gör man enkelt via Försäkringskassans webbplats. Vi hoppas att fler arbetsgivare nu får upp ögonen för bidraget, säger Rebecca Kolga.

Fakta arbetsplatsnära stöd

  • En utredande insats kan till exempel användas vid upprepad korttidsfrånvaro, signaler om ohälsa hos den anställde eller om det finns risk för att det kan bli en långvarig sjukskrivning.

  • Stödet betalas ut med max 7000 kronor per insats, och alla arbetsgivare i Sverige kan söka bidraget.

  • I dag finns cirka 200 anordnare av företagshälsovård godkända av Försäkringskassan.

  • 11 202 insatser har hittills genomförts, varav 8 137 för kvinnor och 3 065 för män.

  • 476 arbetsgivare har beviljats stöd till värde av 25,7 miljoner kronor hittills under 2015

Relaterade länkar

Arbetsplatsnära stöd kommuner (jpg 280 kB, öppnar nytt fönster)

Arbetsplatsnärastöd januari-oktober 2015 (jpg 165 kB, öppnar nytt fönster)

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

bottom of page