top of page

Narconon Eslövin henkilötietoja ja yksityisyyttä koskevat käytännöt ja menettelyt

Jokaisen Narconon Eslövin kanssa tekemisissä olevien tulee tuntea olonsa turvalliseksi, että heidän henkilötietonsa ovat turvassa meillä. Seuraavassa asiakirjassa kerrotaan, kuinka työskentelemme yksityisyyden ja henkilötietojen kanssa toukokuussa 2018 henkilötietolain (PUL) korvaavan uuden tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietosuoja-asetuksen kuusi perusvaatimusta

Narconon Eslövin on varmistettava, että henkilötietoja käsitellään seuraavasti:

 • Henkilötietoja tulee käsitellä rekisteröidyn suhteen laillisesti, oikein ja läpinäkyvästi. Tämä vaatimus tarkoittaa muun muassa sitä, että käsittelylle on oltava laillinen perusta.

 • Että henkilötietoja käytetään vain tiettyihin, nimenomaisesti mainittuihin ja perusteltuihin tarkoituksiin, eikä niitä käsitellä jatkossa näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

 • Henkilötietojen tulee olla riittäviä, olennaisia eikä liian laajoja suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään.

 • Henkilötietojen tulee olla oikeita ja ajantasaisia. Henkilötietoja käsittelevän henkilön on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, että virheelliset henkilötiedot poistetaan tai korjataan viipymättä.

 • Henkilötietoja ei saa säilyttää eli säilyttää muodossa, joka mahdollistaa rekisteröidyn tunnistamisen, pidempään kuin on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten henkilötietoja käsitellään.

 • Henkilötiedot on suojattava muun muassa luvattomalta tai luvattomalta käsittelyltä sekä katoamiselta, tuhoutumiselta tai vahingossa tapahtuvalta vahingoittumiselta asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

 • Jos henkilötietoja käsitellään muihin tarkoituksiin kuin mihin ne on kerätty, Narconon Eslövin on aina harkittava, onko uusi tai muuttunut käsittely yhteensopiva alkuperäisen käsittelyn kanssa.


 

Henkilötietojen käsittelyn tuki ja perusteet

Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Narconon Eslövillä on oltava vähintään yksi seuraavista syistä:

 • Suostumus – rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten

 • Sopimus - Rekisteröidyllä on sopimus tai tulee tehdä sopimus Narconon Eslövin kanssa.

 • Lakivelvollisuus – käsittelyä vaaditaan henkilötiedoista vastaavalle henkilölle kuuluvan lakiin tai perustuslakiin perustuvan oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi. Narconon Eslöv on sosiaalilain alainen.

 • Etujen tasapaino - Narconon Eslöv voi käsitellä henkilötietoja ilman rekisteröidyn suostumusta, jos edumme ovat rekisteröidyn edut tärkeämpiä ja käsittely on tarpeen kulloiseenkin tarkoitukseen.


 

Henkilötietojen kerääminen

Narconon Eslöv kerää henkilötietoja liittyen:

 • Sosiaalipalvelujen, työnantajien ja yksityishenkilöiden pyynnöt, arvioinnit ja toimeksiannot sosiaalialan toimiin

 • Palvelusopimus toimittajien kanssa

 • Palvelusopimukset yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaiden kanssa mm. koulutukseen, neuvontaan ja ennaltaehkäisyyn.

 • Että kiinnostuneet ottavat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse, verkkosivuillamme ja sosiaalisessa mediassa. Tämä pätee esimerkiksi, jos kiinnostuneet tilaavat uutiskirjeitämme, ilmoittautuvat koulutusillemme tai sukulaisten tiedotustilaisuuksiin jne.


 

Mitä henkilötietoja Narconon Eslöv käsittelee?

Asiakastiedot:Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sosiaaliturvatunnus, huoltaja, omaiset, elintilannetiedot, sosiaalipalvelut ja terveystiedot, virtsanäyte (alkoholi/huumetesti).

Narconon Eslöv ry:n jäsenet: Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Yhteyshenkilöt yrityksissä ja viranomaisissa: Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asema ja työnantaja.

Työntekijät: nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelin, sähköpostiosoitteet, koulutus, pankkitiedot, rikosrekisteri, huumeeton, virtsatesti, terveys.

Työvalmentaja:nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelin, sähköpostiosoitteet, koulutus, rikosrekisteri, huumeeton, virtsatesti, terveys.

Työnhakija: nimestä, koulutuksesta, työkokemuksesta, vertailuhenkilöistä, yhteystiedoista, perhesuhteista ja kiinnostuksen kohteista.

Sidosryhmät, jotka tilaavat uutiskirjeitä tai ottavat meihin yhteyttä verkon kautta:Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite, terveys- ja elintilannetiedot.


 

Miten Narconon Eslöv käyttää henkilötietoja?

Asiakkaat

Henkilötietojen käsittely tapahtuu lakisääteisen velvoitteen perusteella, joka perustuu toimintaamme sääteleviin lakeihin ja määräyksiin (sosiaalipalvelulaki). Meillä on velvollisuus dokumentoida ponnistelut ja säilyttää dokumentaatio tietyn ajan ennen kuin se voidaan harventaa tai luovuttaa asiakkaalle. Henkilötietojen käsittely tapahtuu myös asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Käsittelemme siksi henkilötietoja myös sopimusten täyttämiseksi tai sopimuksen tekemiseksi, esimerkiksi käsittelemme henkilötietoja ennen sijoitusta tai toimeksiantoa. Henkilötietojen käsittely perustuu myös etujen tasapainottamiseen oikeusperustana. Liiketoimintamme edun mukaista on tukea asiakkaita jatkuvan sijoituksen ja hoidon aikana vakaan, kestävän huumevapauden saavuttamiseksi. Henkilötietoja käsitellään tämän tarkoituksen saavuttamiseksi. Tämän edun katsotaan olevan tärkeämpi kuin rekisteröidyn intressi henkilötietojensa suojaamiseen.

 • Henkilötietojen käsittely on siksi välttämätöntä, eikä niitä käsitellä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin liiketoiminnan tarkoitukseen rekisteröijän tukemiseksi vakaaseen huumevapauteen.

 • Oikeusperusta: Oikeudellinen velvoite; Sopimus, etujen tasapaino

 

Mahdolliset asiakkaat

Henkilötietojen käsittely tapahtuu lakisääteisten velvoitteiden ja sopimusten perusteella. Meidän on käsiteltävä henkilötietoja voidaksemme arvioida ennen sijoittumista tai toimeksiantoa, voiko yritys vastaanottaa kohteensa henkilön ennen sopimuksen solmimista mahdollisen asiakkaan kanssa. Potentiaalisia asiakkaita koskevien henkilötietojen käsittely tapahtuu myös edunvalvontaan perustuen oikeusperustana.

 • Henkilötietojen käsittely on siksi välttämätöntä, eikä niitä käsitellä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

 • Oikeusperusta: Oikeudellinen velvoite; Sopimus, etujen tasapaino

 

Edelliset asiakkaat

Henkilötietoja säilytetään myös ympärivuorokautiseen hoitoon tai avohoitoon sijoitetun sijoituksen päätyttyä, jotta voidaan seurata ja yhdistää aikaisempaan hoitoon Narconon Eslövin entisen asiakkaan uusiutumisen ja uudelleen toteutumisen yhteydessä. On yrityksen edun mukaista säilyttää henkilötietoja myös sijoituksen päätyttyä, jotta voidaan linkittää aikaisempaan käsittelytyöhön uudelleentoteutumisen yhteydessä. Tämän edun katsotaan olevan suurempi kuin rekisteröidyn kiinnostus tietojen poistamiseen sijoituksen päätyttyä.

Meillä on myös lakiin perustuva velvollisuus säilyttää aiempien asiakkaiden/asiakkaiden tiedot tietyn ajan, vaikka ne eivät enää olisikaan ajankohtaisia.

Henkilötietoja ohennetaan, kun meillä ei ole enää laillista tukea niiden tallentamiseen tai kun meillä on seurantayhteyden kautta rekisteröityyn syytä arvioida, että rekisteröity on saavuttanut tavoitteensa kestävän vakaan huumevapauden saavuttamiseksi.

 • Henkilötietojen käsittely on siksi tarpeellista, eikä niitä käsitellä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin liiketoiminnalliseen tarkoitukseen käsittelyn hallinnoimiseksi ja uudelleen aiempaan käsittelyyn yhdistämiseksi uudelleen toteutettaessa

 • Oikeusperusta: Oikeudellinen velvoite, Etujen tasapaino

Narconon Eslöv ry:n jäsenet

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Meidän on käsiteltävä jäsenten henkilötietoja jäsenyyden hoitamiseksi.

Se voi olla kutsuja hallituksen kokouksiin, kokouksiin tai tapaamisiin, sosiaalisiin tapahtumiin, uutiskirjeisiin, tiedottamiseen. Käytämme jäsenten henkilötietoja ottaaksemme heihin yhteyttä sähköpostitse, chatissa, postitse tai puhelimitse.

 • Henkilötietojen käsittely on siksi välttämätöntä, eikä niitä käsitellä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

 • Oikeusperusta: Consent


 

Työntekijät ja työnohjaajat

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Meidän on käsiteltävä työntekijöiden ja työnohjaajien henkilötietoja sekä arkaluonteisia henkilötietoja, jotta voimme hallinnoida henkilöstöä ja työkouluttajia ja varmistaa heidän soveltuvuus hoitohenkilökunnaksi tai työohjaajiksi huumeriippuvaisten HVB:ssä.

Meillä on HVB:nä sopimusvelvoite pyytää ja tarkistaa työntekijöidemme rikosrekisteri varmistaaksemme, että henkilöstö täyttää Ruotsin kuntien sosiaalipalvelujen puitesopimusten mukaiset vaatimukset. Sopimukset muodostavat tässä oikeusperustan.

Tietyt vuosien dokumentoitua huume- ja rikollisuusvapautta (ei rikollista toimintaa) ovat myös tärkeitä periaatteita Narconon Eslöv -yhdistykselle henkilöstön palkkaamisessa tai työkouluttajien vastaanottamisessa. Tähän liittyvät henkilötiedot tallennetaan etujen tasapainottamisen perusteella, jolloin Narcononin edun voidaan katsoa painavan enemmän kuin rekisteröidyn intressin suojata tietoja.

 • Henkilötietojen käsittely on siksi välttämätöntä, eikä niitä käsitellä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

 • Oikeusperusta: Suostumus, sopimus, etujen tasapaino

 

Työnhakija

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen ja etujen tasapainoon. Meidän on käytettävä henkilötietoja arvioidaksemme työnhakijoiden meille jättämiä hakemuksia. Hakemusten jättämisen yhteydessä annat työnhakijana suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn. Hakemusta ei ole mahdollista käsitellä ilman henkilötietojen käsittelyä.

 • Narconon Eslöv ei käytä henkilötietoja muuhun tarkoitukseen kuin työsuhteen hoitamiseen. Emme luovuta tietoja kenellekään muulle.

 • Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, eikä niitä käsitellä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

 • Oikeusperusta: Suostumus; Etujen tasapaino

 

Toimittajien yhteyshenkilöt

Henkilötietojen käsittely perustuu etujen tasapainoon. Meidän on pidettävä yhteyttä tavarantoimittajiimme sopimusten mukaisten velvoitteiden, mutta myös tarjousten, tilausten ja toimitusten noudattamiseksi. Tämä on oikeutettu etu. Yhteydenpito tulee tapahtua suoraan sopimuspuolen nimetyn yhteyshenkilön kanssa.

Yhteyshenkilön henkilötietojen käsittely tapahtuu sen organisaation suostumuksella, joka on tai haluaa tulla toimittajaksemme ja tehdä kanssamme sopimuksen. Nimien lisäksi käsittelemme yhteystietoja, kuten puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta ja työnantajaa, jotka kaikki liittyvät yhteyshenkilön työoloihin. Henkilötietojen laajuus on hyvin rajallinen. Henkilötietojen käsittely liittyy toimittajan liiketoimintaan, ei yhteyshenkilön yksityisyyteen. Henkilötietojen käsittelymme on yhteyshenkilön kannalta selvästi ennakoitavissa.
Uskomme, että oikeutettu etu menee yhteyshenkilön etujen edelle.

 • Henkilötietojen käsittely on siksi välttämätöntä, eikä niitä käsitellä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

 • Oikeusperusta: Etujen tasapainottaminen

 

Yhteyshenkilöt asiakkaan luona

Henkilötietojen käsittely perustuu etujen tasapainoon. Meidän on pidettävä yhteyttä asiakkaisiimme yksityisellä ja julkisella sektorilla seurataksemme sopimuksia, tarjouksia ja toimituksia.
Yhteyshenkilöiden henkilötietojen käsittely tapahtuu sen organisaation suostumuksella, joka on tai haluaa tulla asiakkaaksemme ja tehdä kanssamme sopimuksen. Nimien lisäksi käsittelemme yhteystietoja, kuten puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta ja työnantajaa, jotka kaikki liittyvät yhteyshenkilön työoloihin.
Henkilötietojen käsittely liittyy toimittajan liiketoimintaan, ei yhteyshenkilön yksityisyyteen. Henkilötietojen käsittelymme on yhteyshenkilön kannalta selvästi ennakoitavissa.

 • Uskomme, että oikeutettu etu menee yhteyshenkilön etujen edelle. 

 • Henkilötietojen käsittely on siksi välttämätöntä, eikä niitä käsitellä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

 • Oikeusperusta: Etujen tasapainottaminen

 

Muiden viranomaisten yhteystiedot

Henkilötietojen käsittely perustuu etujen tasapainoon. Meidän tulee olla yhteydessä viranomaisiin, esimerkiksi sosiaali- ja valvontaviranomaisiin sellaisissa julkisoikeudellisissa suhteissa, joissa meillä on lakien ja määräysten mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Tämä on oikeutettu etu. Joissakin tapauksissa yhteydenotto on otettava suoraan viranomaisiin. Siksi hoito on tarpeen.

Nimien lisäksi käsittelemme yhteystietoja, kuten puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta ja työnantajaa, jotka kaikki liittyvät yhteyshenkilön työoloihin. Tiedot liittyvät yhteyshenkilön ja työnantajan liiketoimintaan, ei yksityiseen yhteydenottoon. Henkilötietojen käsittelymme on yhteyshenkilön kannalta selvästi ennakoitavissa.

 • Uskomme, että oikeutettu etu menee yhteyshenkilön etujen edelle.

 • Henkilötietojen käsittely on siksi välttämätöntä, eikä niitä käsitellä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

 • Oikeusperusta: Etujen tasapainottaminen

 

Sidosryhmät verkkosivuilla

Henkilötietojen käsittely perustuu evästeiden käyttöön ponnahdusikkunan kautta.

Kun vierailija käyttää verkkosivustollamme yhteydenottolomaketta ja napsauttaa "Lähetä", hän hyväksyy, että hänen Narconon Eslövin verkkosivuille antamiaan henkilötietoja voidaan käyttää tarkoitukseen vastata vierailijan kysymyksiin ja ohjata heitä nykyisen tilanteensa sukulaisena tai huollettavana tai kiinnostunut Narconon Eslövin palveluista. Käyttäjälle ilmoitetaan, että hän suostuu täten yhteydenottolomakkeen tekstikenttään.

Kun vierailija sivustollamme käyttää chat-toimintoa ja napsauttaa "Hyväksyn", hän suostuu siihen, että hänen Narconon Eslövin chat sivustoon täyttämiään henkilötietoja voidaan käyttää tarkoituksena vastata vierailijan kysymyksiin ja ohjata häntä hänen nykyisessä tilanteessaan aktiivisena addiktina, sukulaisena_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d'_orcon palveluista muu kiinnostunut.

 

Meidän on käsiteltävä sidosryhmien henkilötietoja voidaksemme käsitellä tiedusteluja, korjata virheellisiä tietoja tai lähettää heidän pyytämiään tietoja tai soittaa, kun he ovat halunneet ottaa meihin yhteyttä. Tämä voi sisältää tiedusteluihin vastaamista, uutiskirjeiden lähettämistä, tiedottamista ja markkinointia sähköpostitse tai muilla digitaalisilla yhteydenottokanavilla, kuten sosiaalisessa mediassa, kun sidosryhmillä on aktiivinen asiakassuhde kanssamme.

Käytämme myös sidosryhmien henkilötietoja ottaaksemme heihin yhteyttä sähköpostitse tai postitse muista tarjouksista, kampanjoista tai palveluista, joiden uskomme kiinnostavan heitä. He voivat kieltäytyä tästä markkinoinnista milloin tahansa.

Sidosryhmien tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua viimeisestä yhteydenotosta tai pyydettäessä yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla tai puhelimitse.

 • Henkilötietojen käsittely on siksi välttämätöntä, eikä niitä käsitellä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

 • Oikeusperusta: Suostumus

Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään? 

Cookies är en texfil bestående av bokstäver_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_och siffror som skickas från vår_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_webserver and 

sparas på din webbläsare. Några av våra_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_tjänster behöver cookies för att fungera korrekt , 

medan andra förbättrar tjänsterna för dig._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_din användning av våra tjänster och_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_for att 136bad5cf58d_save-5f5f5c3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b

funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter .

 

Kenelle Narconon Eslöv luovuttaa henkilötietoja?

Sosiaali-, yritys- ja yksityishenkilöiden tehtävien (myös mahdollisten) perusteella käsiteltäviä henkilötietoja luovutetaan asiakkaille lain vaatimusten, sopimusten ja suostumuksen mukaisesti.

Muut vastaanottajat vain silloin, kun se johtuu lain vaatimuksista, suostumuksesta, muusta perustuslain tai viranomaisen päätöksestä.

Kuinka kauan Narconon Eslöv säilyttää asiakkaiden henkilötietoja?

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin meidän on säilytettävä niitä lain tai sopimuksen mukaan. Asiakkaiden ja entisten asiakkaiden johtamisen tarkoituksena on hoitaa meneillään olevaa päihdehoitoa tai palata takaisin aiempaan päihdehoitoon hoidon uudelleen toteutuessa. Kun meillä on syytä arvioida, että rekisteröity henkilö on saavuttanut vakaan huumevapauden, tiedot poistetaan turvallisesti, jotta niitä ei voida enää luoda uudelleen. Tietoja ohennetaan myös sosiaalilain 7 luvun mukaisesti.

 

Harvennus

Hoito- ja hoivatarkastusviraston IVO:n valvonnassa olevan yksityisen yrityksen dokumentaatio poistetaan kahden vuoden kuluttua viimeisestä merkinnästä tiedostoon tai kahden vuoden kuluttua tietojen kohteena olevien olosuhteiden lakkaamisesta. Tietoja ei siis tarvitse poistaa, jos edellytykset, joita tiedot koskevat, eivät ole vielä päättyneet (sosiaalipalvelulain 7 luvun 3 § 2 kappale) (https://lagen.nu/2001:453#K7P3S2) .

Miten Narconon Eslöv suojaa henkilötietoja?

Narconon Eslöv ryhtyy teknisiin ja organisatorisiin turvatoimiin henkilötietojen suojaamiseksi tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että meillä on tietosuojaan liittyviä rutiineja ja sääntöjä, esimerkiksi se, että lähetämme tiedot turvallisesti ja varmistamme, että vain valtuutetulla henkilökunnalla on pääsy tietoihin, joita he tarvitsevat työnsä suorittamiseksi. Rekisterijärjestelmämme tiedot on pseudonyymisoitu, joten niitä ei voi yhdistää mihinkään fyysiseen henkilöön. Kirjaamme tapahtumia myös IT-järjestelmiimme. Narconon arvioi jatkuvasti, että henkilötietojen käsittely on teknisesti ja oikeudellisesti turvallista.

Rekisteröityjen henkilöiden oikeudet

Kaikilla henkilöillä, joista Narconon Eslöv on kerännyt henkilötietoja (asiakkaat, entiset asiakkaat, työntekijät, valtion virkamiehet jne.), on oikeudet henkilötietoihinsa ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa tietoihinsa ja siihen, mitä tallennetaan.

Narconon Eslöv korjaa omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn aloitteesta virheellisiksi havaitut tiedot. Rekisteröidyt voivat myös milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista tai rajoittamista, jos tämä on soveltuvan lainsäädännön ja/tai etujen tasapainon mukaista.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai käsittelyn rajoittamista. Jos rekisteröidyt henkilöt uskovat, että Narconon Eslöv ei ole kunnioittanut heidän oikeuksiaan, he voivat ilmoittaa asiasta Narcononin johtajalle Håkan Larssonille ja/tai Tietotarkastuslaitokselle. Tällaisen ilmoituksen sattuessa Narcononin on viipymättä tutkittava, miten henkilötietojen käsittely on katkennut, ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin turvallisuuden ja eheyden varmistamiseksi ja raportoitava kaikista henkilötietoihin liittyvistä tapahtumista Ruotsin tietosuojaviranomaiselle.

bottom of page